Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Opvoeden Zonder Labels

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, ouderbegeleiding, consultancy en online cursussen die door Opvoeden Zonder Labels worden georganiseerd en aangeboden via deze site https://www.opvoedenzonderlabels.nl.


Deelnemers die een overeenkomst aangaan voor trainingen, ouderbegeleiding, consultancy of een online cursus worden beschouwd als Klant en gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1. Opvoeden Zonder Labels: Opvoeden Zonder Labels, gevestigd te Meppel onder KvK nr. 80207251

2. Klant: degene met wie Opvoeden Zonder Labels een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meerdere (online) producten of diensten.

3. Producten en diensten: alle door Opvoeden Zonder Labels aangeboden (online) producten, programma’s en diensten.

4. Partijen: Opvoeden Zonder Labels en klant samen.


Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Opvoeden Zonder Labels.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Artikel 3. Overeenkomsten en voorwaarden

1. De overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Opvoeden Zonder Labels. Opvoeden Zonder Labels behoudt zich het recht een bestelling te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. De reden hiervoor zal altijd aan de klant worden medegedeeld.

2. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis in voor Opvoeden Zonder Labels. Dit houdt in dat er geen garantie kan worden gegeven voor het resultaat dat hieruit voort vloeit. De verplichting van Opvoeden Zonder Labels houdt enkel in dat zij zich voldoende moet inspannen dit resultaat te bereiken.

3. Afspraken kunnen maximaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Er kan dan een nieuwe afspraak worden ingepland binnen de termijn van 1 jaar na het afsluiten van de overeenkomst. Opvoeden Zonder Labels kan geen garantie geven dat er ruimte is in de agenda om een gesprek in te halen. Indien het gesprek later dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, vervalt het gesprek en de mogelijkheid om de afspraak in te halen. De klant is in dat geval het volledige bedrag verschuldigd.

4. Zowel de klant als Opvoeden Zonder Labels kunnen op elk ogenblik de Overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

5. Bij beëindiging van de Overeenkomst op initiatief van de Klant, of in het geval van overmacht vanuit Opvoeden Zonder Labels, zal de eindstaat van kosten worden opgemaakt naar rato van de geleverde diensten en zal het resterende bedrag worden teruggestort op de rekening van de Klant.


Artikel 4. Betalingen en betalingstermijn

1. De betalingsverplichting van de Klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

2. Betalingen van facturen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen tussen partijen, of op de factuur is aangegeven

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Opvoeden Zonder Labels de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4. Opvoeden Zonder Labels behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

5. In geval van online ouderbegeleiding dient de factuur betaald te zijn voordat de eerste inhoudelijke sessie plaatsvindt.

6. De klant gaat er mee akkoord dat Opvoeden Zonder Labels elektronisch factureert.

7. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Opvoeden Zonder Labels gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

8. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Opvoeden Zonder Labels.

9. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

10. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Opvoeden Zonder Labels zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Opvoeden Zonder Labels op de klant onmiddellijk opeisbaar.

12. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Opvoeden Zonder Labels, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Opvoeden Zonder Labels te betalen.


Artikel 5. Klachten en annuleren van bestellingen

1. Iedere bestelling van een dienst of product kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat uw bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u hiervoor een e-mail te versturen naar info@opvoedenzonderlabels.nl. De annulering zal per e-mail bevestigd worden en indien u uw bestelling reeds heeft betaald, zal het bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen terugbetaald worden.

2. Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/ of geretourneerd, is de klant betaling plichtig. Opvoeden Zonder Labels is in dat geval gerechtigd de totale kosten aan de klant door te berekenen.

3. Indien de Klant ontevreden is over de online cursussen, of dienstverlening van Opvoeden Zonder Labels, dan dient de Klant dit zo spoedig mogelijk te laten weten door een e-mail te versturen naar info@opvoedenzonderlabels.nl. De Klant dient een duidelijke omschrijving te geven van de klacht, zodat Opvoeden Zonder Labels in staat is om te reageren op de klacht en deze te herstellen indien er sprake is van een gegronde klacht. Een klacht die niet duidelijk is omschreven, kan niet in behandeling worden genomen.

4. Klachten dienen binnen 14 dagen na het volgen van een cursus of ouderbegeleiding gemeld te worden aan info@opvoedenzonderlabels.nl. Wanneer een klacht later wordt gemeld, verliest de Klant het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5. Ook na het sturen van een klacht, blijft de betalingsverplichting geldig.

6. Omdat Opvoeden Zonder Labels er veel waarde aan hecht dat Klanten tevreden zijn over de geboden diensten, bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van een niet goed geld terug garantie. Uiterlijk 14 dagen na aanvang van de start van de ouderbegeleiding of cursus is het mogelijk om de deelname kosteloos te annuleren. Dit kan door een mail te sturen naar info@opvoedenzonderlabels.nl. De reeds gedane betalingen zullen in dat geval worden teruggestort binnen 14 dagen. Wel dien je het ontvangen cursusmateriaal indien van toepassing, in te leveren.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1. Opvoeden Zonder Labels blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Opvoeden Zonder Labels op grond van wat voor met Opvoeden Zonder Labels gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.


Artikel 7. Geheimhouding en Intellectueel Eigendom

1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is het de Klant niet toegestaan door Opvoeden Zonder Labels geproduceerde foto’s, video’s, adviezen of andere auteursrechtelijke werken te openbaren, verveelvoudigen en/ of te exploiteren.

2. Alle door de Klant gepubliceerde informatie voortkomend uit door Opvoeden Zonder Labels geleverde producten of diensten blijven eigendom van de klant

3. Opvoeden Zonder Labels is niet verantwoordelijk voor informatie die door de klant op de servers van Opvoeden Zonder Labels wordt geplaatst. Indien deze informatie in strijd is met wet- en regelgeving, zal de klant Opvoeden Zonder Labels geheel vrijwaren van aansprakelijkheid op schadevergoeding van eventuele derden als gevolg van dit handelen door de Klant.

4. Inloggegevens die aan de Klant worden verstrekt ten behoeve van de online academie en andere producten, mogen nooit met derden worden gedeeld tenzij schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen.

5. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Opvoeden Zonder Labels ontvangt geheim.

6. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Opvoeden Zonder Labels waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Opvoeden Zonder Labels schade kan berokkenen.

7. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

8. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a. die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

b. die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

9. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

1. Opvoeden Zonder Labels voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Opvoeden Zonder Labels heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Opvoeden Zonder Labels tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Opvoeden Zonder Labels tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

6. Opvoeden Zonder Labels is niet aansprakelijk voor fysieke – of psychische gevolgen waarvan de Klant van mening is dat deze voortkomen uit de geleverde producten of diensten.

7. Opvoeden Zonder Labels streeft er naar om de Klant na aanvang van de overeenkomst twee (2) jaar toegang te verschaffen tot de verkregen materialen, maar kan dit niet garanderen. Indien de materialen worden verwijderd of verplaatst, zal de Klant hiervan minimaal drie (3) maanden van te voren per E-mail over worden geïnformeerd.


Artikel 9. Informatieverstrekking en verplichtingen klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Opvoeden Zonder Labels.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Opvoeden Zonder Labels redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

4. Wanneer Opvoeden Zonder Labels inloggegevens verstrekt aan de Klant, is de Klant hiervoor verantwoordelijk en kan Opvoeden Zonder Labels niet aansprakelijk worden gehouden voor misbruik en/ of verlies van deze gegevens.


Artikel 10. Vrijwaring De klant vrijwaart Opvoeden Zonder Labels tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Opvoeden Zonder Labels geleverde producten en/of diensten.


Artikel 11. Aansprakelijkheid Opvoeden Zonder Labels

1. Opvoeden Zonder Labels is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Opvoeden Zonder Labels aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Opvoeden Zonder Labels is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Opvoeden Zonder Labels aansprakelijk is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal één (1) maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, met een maximum van 2000,- euro.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Artikel 12. Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Opvoeden Zonder Labels in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Opvoeden Zonder Labels kan worden toegerekend in een van de wil van Opvoeden Zonder Labels onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opvoeden Zonder Labels kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteitsinternet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Opvoeden Zonder Labels 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Opvoeden Zonder Labels er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Opvoeden Zonder Labels is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Artikel 13. Wijziging algemene voorwaarden

1. Opvoeden Zonder Labels is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Opvoeden Zonder Labels zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Opvoeden Zonder Labels is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 14 september 2020.